Wet werk en zekerheid pas in 2015 van kracht

De Wet werk en zekerheid is een feit. De Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel, dat het ontslagrecht hervormt. Een aantal  maatregelen gaan echter in op 1 januari 2015.

Diverse maatregelen die op 1 juli 2014 ingaan, zijn echter opgeschoven naar 1 januari 2015. De belangrijkste maatregelen en de datum van inwerkingtreding hebben we voor u op een rijtje gezet.

Per 1 januari 2015

  • Er mag geen proeftijd meer opgenomen worden in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • Er mag alleen een concurrentiebeding opgenomen worden in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moeten uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gebracht of het contract verlengd gaat worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is de zogenoemde aanzegtermijn.

Per 1 juli 2015

  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
  • Er komen twee vaste ontslagroutes. De reden van het ontslag bepaalt de route. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie moet u straks een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
  • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een tansitievergoeding  betalen.
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. 

Per 1 januari 2016

  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden