Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
PFC Administraties B.V.
Wilgenlaan 180
1161 JR Zwanenburg

Hierna te noemen: opdrachtnemer

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een
opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer
en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigden bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer de recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal
hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangedaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen
gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de
leden 3 t/m 11. van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.
4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
worden gebracht.
6. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen
het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige
mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of
tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze
periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit
een bevoegdheid ingevolge de wet.
10. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk
kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.
11. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet
wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van
opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze
in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 2 weken dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte
van een maand te rekenen als een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

Artikel 9 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In
ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
4. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de
reclame.
6. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar
evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is
opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden
deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of volledig nakomt. – Na het sluiten
van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten , waaronder begrepen de
afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden tot op het moment dat alle opeisbare
vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Schade die hierdoor ontstaat voor de opdrachtgever is
nimmer te verhalen op opdrachtnemer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Onverminderd het elders bepaalde in deze voorwaarden alsmede met inachtneming van het hierna volgende in
het artikel, is opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade van een
aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst
alsmede voor schade veroorzaakt door een aan opdrachtnemer toerekenbare onrechtmatige daad, dit laatste
voorzover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van
opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van overschrijding van
termijnen of het verloren gaan van gegevens noch voor indirecte schade waaronder begrepen schade wegens
gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk van het
juiste gebruik van de door opdrachtnemer gegeven adviezen en aangeleverde gegevens.
3. Eventuele schadeclaims dient opdrachtgever terstond na het ontstaan van de schade aan opdrachtnemer
kenbaar te maken middels een aangetekend schrijven.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, maatregelen te nemen teneinde de
schade van opdrachtgever ongedaan te maken of die te beperken.
4. Wanneer opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is voor vergoeding van directe schade, is deze
aansprakelijk beperkt (A) bij incidentele opdrachten tot maximaal het declaratiebedrag en (B) bij overeenkomsten
voor onbepaalde duur met doorlopende werkzaamheden tot tweemaal het declaratiebedrag over de laatste twee
maanden voorafgaande aan de schadeplichtige handeling van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van
opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer in voorkomende gevallen uitbetaald.
5. Het recht van opdrachtgever om zijn afspraken op schadevergoeding middels een rechtsvordering geldend te
doen maken, vervalt één jaar nadat opdrachtgever die afspraken bij opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor afspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat
opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7. De opdrachtnemer heft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever
ongedaan te maken.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of
tijdens verzending per post ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer
of door derden.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en
defecten.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na
te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten
en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd éénzijdig te wijzigen. Van toepassing is
steeds de laatst bij de Kamer ven Koophandel gedeponeerde versie.

 

 

 

 

Wij helpen u graag verder